สัญลักษณ์โรงเรียน

พระขรรค์ไขว้  ใต้เสมาธรรมจักร

ปรัชญาโรงเรียน

นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา

หาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี

อักษรย่อของโรงเรียน

ต.ส.

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - เหลือง

ชมพู    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
เหลือง  หมายถึง  คุณธรรม

ชมพูเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรม