วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 
 
          การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา เพื่อนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทที่สำคัญที่ส่งผลกระทบ          ต่อการจัดการศึกษา
จากที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันสภาพบริบทต่างๆ ของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้รับการพัฒนาเป็น   อย่างมาก ส่งผลให้มีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ก้าวทันโลกและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อไป  ดังนั้น           ในปีงบประมาณ 2563 นี้ ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จึงได้ร่วมกันกำหนด          ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไว้ ดังนี้

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)
 
          โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2. พันธกิจ (Mission)
 
        1. จัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน เป็นสำคัญ 
  1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ครู บุคลากรและนักเรียนตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ      
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ        
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้รู้จักตนเอง มีสุขภาวะที่ดี 
ทักษะชีวิต สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้               
ในศตวรรษที่ 21  และตอบสนองความต้องการของนักเรียน ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
  1. พัฒนาและสร้างเสริมสมรรถนะของครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่การเป็นมืออาชีพ          
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
      10. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

3. เป้าประสงค์ของโรงเรียน
 
1)  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และมีศักยภาพเป็นพลโลก
2)  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ภูมิใจในสถาบัน  สืบสานงานพระราชดำริ
3)  นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาพัฒนาตนเองและการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มตามศักยภาพ
4)  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
          5)  ครู นักเรียน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7) โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
8) ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. กลยุทธ์
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและใช้วิถีชีวิต       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมความโดดเด่น และอัตลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 6  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามี       ส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
5.  จุดเน้น
 
          1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
          2.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 อื่น ๆ ในการสื่อสารได้ดี
          3.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการและอาชีพโดยสามารถสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้
          4.  นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
          5.  โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของนักเรียนและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom System)
          6. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ จัดการศึกษาตามหลักปรัชญา        ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน
          7. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
          8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สามารถนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล
          9. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น
          10. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
          11. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
          12.  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.  ค่านิยมขององค์กร
 
     สามัคคี มีทักษะชีวิต จิตอาสา

7. วัฒนธรรมองค์กร
                                                                                                     
     ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

8. อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
      คนดีศรีเมืองตรอน
 
9. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 
     กีฬาเรือพาย