คณะผู้บริหาร

นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เบอร์โทร 0819538196
เบอร์โทร : 0819538196

นางสาวศศิกิติยา เทพเสนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เบอร์โทร 0995050950

นางรุ่งระพี สิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เบอร์โทร 08985057
เบอร์โทร : 0898505799

นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เบอร์โทร 0871947035
เบอร์โทร : 0871947035

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป เบอร์โทร 0897054721
เบอร์โทร : 0897054721

นายอุดม บุญเกตุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล เบอร์โทร 0861991566
เบอร์โทร : 0861991566

นางอำพร จันทร์ดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ เบอร์โทร 0860177202
เบอร์โทร : 0860177202