คณะผู้บริหาร

ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
เบอร์โทร : 0655614658

นางสาวศศิกิติยา เทพเสนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0995050950
อีเมล์ : tron84@tts.ac.th

นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0892681349

นายอุดม บุญเกตุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0861991566

นางอำพร จันทร์ดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0860177202

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0897054721

นางณิชนันทน์ อุทโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0982683626