กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมาพร พลอยบำรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสันทะเสริด อุทโท
ครู คศ.3

นางลัดดา บุญสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์
ครู คศ.3