ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจ
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ เดือนเพ็ญ
ครู คศ.1

นางสาวพีรญา ปรางโท้
ครูผู้ช่วย

นางสาวทรายแก้ว เศรษฐิศักดิ์โก
ครูอัตราจ้าง

นายภานุพงศ์ คำแย้ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู