กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายญาณกร เดชนาลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรทัย ณ ลำปาง
ครู คศ.1

นางสาววิไลรัตน์ สุนันตา
ครู คศ.1

นายปฐมพร จุ้ยสีแก้ว
ครูอัตราจ้าง