กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
ครู คศ.3

นายชนินทร์ ยะอนันต์
พนักงานราชการ