คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ จวนอาจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติธัช ชื่นชู
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุทธิดา สมบูรณ์ชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรณิชา ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาสินี แพลอย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา สีขาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลวดี โสอิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายคณนาถ โลกเลื่อง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายชินสีห์ จักรน้ำอ่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคาร - สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร์ แก่งอินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4